ХӨГЖЛИЙН БАНК ДАРААХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛНЭ

  • Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, дунд хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцсэн байх
  • Эдийн засгийн болон санхүүгийн үр ашигтай, зээлийг эргэн төлөх чадвартай байх
  • Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, төсөв хийгдсэн байх
  • Эдийн засгийн өсөлт, экспортыг дэмжих, импортыг орлох, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чиглэсэн байх
  • Төслийн эрсдэлийн үнэлгээ, санхүүжилт авах үндэслэл, эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн үр нөлөөг мэргэжлийн шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал, шалгуурын дагуу тооцсон байх
  • Энэ хуулийн 8.1.7-д зааснаас бусад санхүүжилт нь Засгийн газрын өрийн баталгаа, барьцаа, баталгаа зэрэг үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга хэрэгслээр хангагдсан байх.
  • Хөгжлийн банк энэ хуулийн 10.1-д заасан шаардлага хангасан төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхдээ гадаад, дотоодын банк, санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчидтай хамтран санхүүжүүлнэ.
  • Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх, баталгаа, батлан даалт гаргах нийт санхүүжилтийн дүнгийн 60-аас доошгүй хувийг экспортыг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зарцуулна.
МУХБ-ны тухай хуулиас
НЭВТРЭХ

СУДЛАГДАЖ БУЙ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

КОМПАНИЙ КОД ХҮСЭЛТ БҮРТГЭГДСЭН ОГНОО САНХҮҮЖИЛТ ХҮССЭН САЛБАР САНХҮҮЖИЛТ ХҮССЭН ДҮН ВАЛЮТ ТӨЛӨВ
1 0622 2017-10-09 B. УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ 60000000 USD Татгалзсан
2 0631 2017-10-09 C. БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 15900000000 MNT Хэвийн
3 0599 2017-09-20 A. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ АХУЙ, ЗАГАС БАРИЛТ, АН АГНУУР 10000000000 MNT Хэвийн